Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 01

Tác giả:

Quế Lâm tân lạo dũng trường xuyên,
Thuỷ ốc bằng cao dục thướng thiên.
Ngọ hậu đông phong xuy cấp cánh,
Vãng lai vô số Quảng đông thuyền.

 

Dịch nghĩa

Nước lụt Quế Lâm thật mênh mông,
Trời gần bè thả cao trên sông.
Quá trưa thêm mạnh gió đông,
Lưu hành vô số Quảng đông thuyền bè.

Thảo luận cho bài: "Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 01"