Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 03

Tác giả:

Vũ tự bàng đà vân tự si,
Cửu Nghi sơn sắc vọng trung nghi.
Ngu Vương táng xứ vô khâu mộ,
Thuỷ diện huyền thanh tự nhị phi.

 

Dịch nghĩa

Mưa rơi sướt mướt, mây lững lờ,
Núi Cửu nhạt nhòa trong xa mờ.
Ngóng lăng vua Thuấn sao chẳng thấy,
Mặt nước đàn vang tưởng hai phi.

Thảo luận cho bài: "Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 03"