Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 05

Tác giả:

Lãng hoa song trạo tật như phi,
Khán bãi long châu để mộ quy.
Sinh diện tương phùng vô uý tị,
Hồ tê vi lộ tiếu Nam di.

 

Dịch nghĩa

Đôi chèo thuyền quẩy sóng lướt như bay,
Xem cuộc đua chải đến chiều về.
Gặp người lạ chẳng hề e ngại,
Hé răng đẹp cười thấy người khách phương Nam.

Thảo luận cho bài: "Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 05"