Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 06

Tác giả:

Nhất thanh liệt trúc tán lưu hoàng,
Kinh khởi sa đinh nhạn sổ hàng.
Thiên tế giao chiêm quy khứ xứ,
Thương Ngô bắc thướng định Hành Dương.

 

Dịch nghĩa

Một tiếng pháo nổ, khói lưu hoàng bốc ra
Đàn nhạn kinh hãi từ bãi cát bay lên
Nhìn trời xem bay về phương nào
Từ Thương Ngô bay lên Bắc đoán là đến Hành Dương.

Thảo luận cho bài: "Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 06"