Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 07

Tác giả:

Trường giang ba lãng diểu vô nhai,
Tam ngũ du thuyền sấn dạ khai.
Vô nguyệt vô đăng khan bất kiến,
Tỳ bà thanh tự thuỷ trung lai.

 

Dịch nghĩa

Sông Trường sóng nước chẳng thấy bờ,
Ba năm thuyền lướt trong đêm mờ.
Không trăng không đèn nhìn chẳng rõ,
Tiếng tì bà đâu đó vẳng trên sông.

Thảo luận cho bài: "Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 07"