Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 08

Tác giả:

Kê Lung sơn tại thuỷ trung ương,
Vạn khoảnh yên ba cộng diểu mang.
Tương ước đông gia cụ chu tiếp,
Thiên phi các thượng cộng phần hương.

 

Dịch nghĩa

Kê Lung núi ở giữa dòng sông,
Khói sóng vạn lớp trải trập trùng.
Đã hẹn chủ thuyền cùng sửa soạn,
Viếng gác Thiên phi cùng thắp nhang.

Thảo luận cho bài: "Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 08"