Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 09

Tác giả:

Thành bắc sơn lưu hồng cánh hồng,
Thành nam thùy liễu bất câm phong.
Nhứ phi hoa lạc vô nhân quản,
Nhất dạ tuỳ lưu đáo Quảng Đông.

 

Dịch nghĩa

Phía thành bắc lựu núi hồng thêm hồng,
Nơi thành nam liễu rủ gió thổi tung.
Liễu bay hoa rơi rụng không người biết,
Một đêm xuôi dòng ghé Quảng Đông.

Thảo luận cho bài: "Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 09"