Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 10

Tác giả:

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 10

Ban trúc yên đồng xích nhị trường,
Trà âu phù động vũ tiền hương.
Nhất lai nhất vãng nhân vô vấn,
Độc ỷ thuyền song chính hận lang.

 

Dịch nghĩa

Hoa trúc ống điếu dài hai thước,
Trà Vũ tiền một bình thơm ngát.
Thấy người qua lại chẳng hỏi chuyện,
Tựa song cửa nàng kia trông như giận chồng.

Thảo luận cho bài: "Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 10"