Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 11

Tác giả:

Thập chích long châu nhất tự trần,
Xao la qua cổ điếu Linh quân.
Hoàng hoa khuê nữ tham hành lạc,
Khiêu xuất thuyền đầu bất tị nhân.

 

Dịch nghĩa

Mười thuyền rồng sắp hàng chữ nhất,
Chiêng trống vang rền điếu Khuất nguyên.
Cài hoa vàng một nàng ham vui quá,
Ngay mũi thuyền đứng xem chẳng tị hiềm ai.

Thảo luận cho bài: "Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 11"