Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 13

Tác giả:

Duyên thành dương liễu bất thăng nhu,
Diệp diệp ty ty vị cập thu.
Hảo hướng phong tiền khán dao duệ,
Tối điên cuồng xứ tối phong lưu.

Thảo luận cho bài: "Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 13"