Ca Khúc Cho Tuổi Thơ (3)

Tác giả:

Um Ba La …Bùm

Um ba la bùm bùm (2)
Nào về đây ta nắm tay nhau sum vầy .
Um ba la bùm bùm (2)
Cùng hô to: “Um ba la, um ba la …bùm”

Vui Ca Lên

Vui ca lên nào (2)
Vui ca lên chúng ta cùng ca.
Ca nào ca nào ta hát cho to và hay (2)
Vui ca lên nào (2)
Vui ca lên đời ta vui sướng.

Thảo luận cho bài: "Ca Khúc Cho Tuổi Thơ (3)"