Các Nẻo Đường Đời

Tác giả:

Tôi là một kẻ tài hèn sức kém

Học chẳng nên cầy cuốc lại không hay
Cuộc thăng trầm bấm tay khôn sức đếm
Đời đảo điên chẳng rượu thế mà say

Tôi đi mãi bao nẻo đường quanh quất
Hết về đông lại quanh bước sang tây
Dầu chua xót cũng luôn ôm mộng đẹp
Dầu bẽ bàng hồn cánh vẫn tung mây

Tôi mắt thấy đạn bùng gieo lửa thép
Nhà tan hoang núi xương trắng phơi đầy
Tôi nghe giọng rền than kêu thảm thiết
Tiếng khóc oan cao ngất chín tầng mây

Có những chiều, tôi lòng buồn da diết
Nghe đìu hiu lạnh gió thổi quanh mình
Tôi chỉ biết nguyện cầu dâng đức Phật
Độ trần gian qua khỏi kiếp tai nầy

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật
Độ trần gian cho qua khỏi giấc tai nầy
Độ trần gian cho qua khỏi giấc tai nầy

Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm
Độ trần gian cho qua khỏi giấc tai nầy
Độ trần gian cho qua khỏi giấc tai nầy

Thảo luận cho bài: "Các Nẻo Đường Đời"