Cách chia

Tác giả:

Mười năm chiến đấu ở miền Trung
Tôi ngỡ như lòng đến phía Nam
Đất nước cách chia, tình vậy đó
Những miền chưa biết, vẫn về thăm
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Cách chia"