Cái Bang

Tác giả:

Bị đeo tưởng đã lệch vai

Vỉa hè đất khách rạc rài bước hoang
Ăn mày chỗ đứng nhân gian
Vì chưng thiếu gậy, cái bang lỡ thời

(1987)

Thảo luận cho bài: "Cái Bang"