Cái Chổi

Tác giả:

Lời chúa vâng truyền xuống ngọc giai

Cho làm lịnh tướng quét trần ai
Một tay vùng vẫy trời tung gió
Bốn cõi tung hoành đất sạch gai
Ngày vắng rủ mây cung bắc hán
Ðêm thanh dựa nguyệt chốn lâu đài
Ôm lòng gốc rễ lâu càng giãi
Mòn mỏi lưng còn một cái đai.

Thảo luận cho bài: "Cái Chổi"