Cái dạ yêu đời

Tác giả:

Cái dạ yêu đời động núi sông
Lòng anh vui hát, má em hồng
Yêu nhau ta nói làm sao hết!
Ngoài nội hoa về phút phút đông.
1942

Thảo luận cho bài: "Cái dạ yêu đời"