Cái giếng

Tác giả:

Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông
Giếng tót thanh thơi rất lạ lùng
Cầu trắng phau phau hai ván ghép
Nước trong leo lẻo một dòng thông
Cỏ gà lún phún leo quanh mép
Cá diếc le te lội giữa dòng
Giếng ấy thanh tân ai đã biết
Đố ai dám thả nạ rồng rồng
(Bản khắc 1921)

Khảo dị:

– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Vịnh cái giếng thơi
Câu 2: Giếng tót thanh thơi giếng lạ lùng
Câu 3: Cầu trắng phau phau đôi ván ghép
Câu 7: Giếng ấy thanh tân ai ví biết
Câu 8: Thư sinh xin thả nạ rồng rồng

– Bản Xuân Hương thi vịnh
Tựa đề: Vịnh cái giếng
Câu 2: Có giếng xinh thay giếng lạ lùng
Câu 3: Cầu trắng phau phau đôi ván ghép
Câu 5: Cỏ gà lún phún chung quanh mọc
Câu 6: Cá diếc thung thăng rạch giữa dòng
Câu 7: Đôi ấy thanh tân ai dám biết
Câu 8: Thư sinh xin thả cá rồng rồng

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Cái giếng"