Cái giống yêu hoa

Tác giả:

Cái giống yêu hoa lạ lạ đời
Mắt xanh chưa lọt đã mê tơi
Chim giời cá nước duyên ai đó?
Vía dại hồn khôn chết dễ chơi!
Xa cách ngoại trăm nghìn dặm đất
Ước ao trong sáu bảy năm giời
Cái mê vô ích mà mê dại
Mê dại mê mê mãi chẳng thôi
Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Cái giống yêu hoa"