Cãi nhau

Tác giả:

(Tác giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tư tưởng không đúng đắn)
Tôi nghe một đám ồn ào
Các ông tranh cãi, của … người nào bé hơn ?
Có ông văng bọt hùng hồn:
” Của tôi bảo đảm bé con nhất đời
Vợ tôi bà thích mê tơi
Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày ”
Ông kia gân cổ nói ngay:
” Của tôi bé lắm, gọn tay dễ cầm
Cô em vợ vẫn khoái thầm
Ghé tai nó cứ xì xầm mượn chơi ”
Ông kia ngoác miệng chen lời:
” Của tôi dứt khoát, bé thời tí teo
Chị vợ tôi cứ mè nheo
Nhất định đòi thử, kì kèo ỉ ôi ”
Cãi nhau ỏm tỏi một hồi
Các ông kẻ móc, người moi đọ dòm:

… Thì ra, là cái “cell phone” ! 

Thảo luận cho bài: "Cãi nhau"