Cái nhục làm người

Tác giả:

Chỉ giống người trên mặt địa cầu
Đang tâm hành hạ dập vùi nhau.
Bỏ xa rắn, rết, hùm, beo, sói…
Nhân loại: điều ô nhục đứng đầu!
(8/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Cái nhục làm người"