Cải Táng

Tác giả:

Cởi dần lớp thịt da che
Còn trơ bộ cốt mấy que ngắn, dài
Ngẩn ngơ mở nắp quan tài
Kìa ta bật khóc-xót người hay ta? 

Thảo luận cho bài: "Cải Táng"