Cải vàng

Tác giả:

Thương nỗi tình già trăng tỏ mãi
Cải vàng khoản đãi bướm thời gian

Thảo luận cho bài: "Cải vàng"