Cầm bằng

Tác giả:

Tình chia tay quay bóng tìm hẹn cũ
Mảnh thề duyên bằng cầm nửa trăng soi.

Thảo luận cho bài: "Cầm bằng"