Cấm Cửa Địa Đàng

Tác giả:

Cửa vào lối mộng cài then
Xin đừng vào nữa bao phen yêu cầu
Ta đâu còn nhớ người đâu
Đừng lay đừng nhắc những câu ân tình
Xin đừng óng chuốt gợi hình
Để ta yên lặng một mình lặng yên
Còn gì ý nghĩa chính chuyên
Mười chuyên đi nữa trược phiền nhân gian
Nếu em có ghé địa đàng
Chỉ còn một trái tim hoang trụi trần. 

Thảo luận cho bài: "Cấm Cửa Địa Đàng"