Cảm cựu kiêm trình Cần chánh học sĩ Nguyễn hầu Hầu Nghi Xuân Tiên Ðiền nhân

Tác giả:

Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung,
Mượn ai tới đấy gửi cho cùng.
Chữ tình chốc đã ba năm vẹn,
Giấc mộng rồi ra nửa khắc không.
Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập,
Phấn son càng tủi phận long đong.
Biết còn mảy chút sương siu (1) mấy
Lầu nguyệt năm canh chiếc bóng chong.

sương siu = vấn vương

Thảo luận cho bài: "Cảm cựu kiêm trình Cần chánh học sĩ Nguyễn hầu Hầu Nghi Xuân Tiên Ðiền nhân"