Cảm cựu tống tân xuân chi tác kỳ 2

Tác giả:

Mới biết vị đời chua lẫn ngọt
Mà xem phép tạo nắng thì mưa.
Tri âm đắp nửa chăn còn ngắn,
Bức vách nghe xa tiếng đã thừa.
Nếm mía vụ này ngon những ngọn,
Trông gương ngày nọ bẵng như tờ.
Xưa nay còn có đâu hơn nữa,
Hay những từ đây, phải thế chưa ?
感舊送新春之作 – Cảm năm cũ, tiễn xuân mới.

Thảo luận cho bài: "Cảm cựu tống tân xuân chi tác kỳ 2"