Cảm Hứng

Tác giả:

Ngày trước cùng lên lạy cửa trời (1)

Lâu nay vắng vẻ bặt tăm hơi
Nước non man mác về đâu tá
Bè bạn lơ thơ sót mấy người
Đời loạn đi về như hạc độc
Tuổi già hình bóng tựa mây côi
Đã hay nhờ được hao mòn lắm
Một thí lòng son chửa rõ mười

Tác giả tự dịch bài “Ký Hữu”

(1) Câu này ý nói nhà thơ lúc làm quan cũng đã cùng với bạn vào chầu vua ở triều đình

Thảo luận cho bài: "Cảm Hứng"