Cảm hứng đầu thu kỳ 1

Tác giả:

Sơ thu cảm hứng kỳ 1

Tiêu tiêu mộc lạc Sở giang không,
Vô hạn thương tâm nhất dạ trung.
Bạch phát sinh tăng Ban định viễn,
Ngọc Môn Quan ngoại lão thu phong.

 

Dịch nghĩa

Sông Sở hoang vắng lá cây rụng bời bời
Trong một đêm xiết bao đau lòng
Ban Định Viễn ghét tóc trắng mọc ra
Ở ngoài cửa Ngọc môn, già với gió thu

Thảo luận cho bài: "Cảm hứng đầu thu kỳ 1"