Cảm hứng khi ở trong vườn

Tác giả:

Càn khôn hoá dục bất thăng đa,
Tiểu tiểu tài bồi cận thử oa.
Kế địa khả dung dư bách mộc,
Tiên thiên thường phát lưỡng tam a.
Sơ tâm thảo mộc phi đồng hủ,
Đa bệnh xuân thu cộng tiếp hoà.
Thuỳ thị ái liên, thuỳ thị cúc,
Phùng lan phong vũ nhất cao ca.

Dịch nghĩa

Tạo hoá nuôi dưỡng vạn vật thì ban phát ít thôi
Cứ bồi dưỡng từng chút như cái lỗ nhỏ.
Dưới đất có thể chứa hàng trăm cây
Trên trời có thể đựng hàng mấy cành
Lúc ban đầu thì cây cối vốn khác nhau, chúng không cùng thối nát một lượt,
Xuân thu nhiều bệnh nhưng cũng có lúc mạnh khoẻ.
Ai yêu hoa sen, ai yêu hoa cúc?
Dựa lan can, cất cao tiếng hát.
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Cảm hứng khi ở trong vườn"