cảm ơn

Tác giả:

cảm ơn tôi thở mọi ngày
với thân trăm ký sẽ phai tàn dần
cảm ơn nghềnh đá thập phương
chút tôi lăn lóc bụi đường chồn chân
cảm ơn tôi vẫn sống nhăn
dù em trù ẻo tôi ngàn lần hơn

Thảo luận cho bài: "cảm ơn"