Cảm tác 感作 • Cảm tác

Tác giả:

Cảm tác

Mặc thụ đồng chương thập nhị niên,
Thử thân nhật vọng thánh triều liên.
Bệnh nhân đa sự thả hưu hĩ,
Phúc hữu nhất xan do quả nhiên.
Khứ quốc khởi vô bằng bối tại,
Quy gia vị tất tử tôn hiền.
Mông lung bả trản tòng kim sự,
Chỉ khủng di ô đáo giản biên!

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Mười mấy năm qua, ấn với thao,
Thân này mong được đức vua yêu.
Việc nhiều hay ốm, đành hưu vậy,
Ngày một lần ăn, chửa nỗi nào.
Giúp nước, bạn bè còn lại đó,
Về nhà, con cháu chắc hiền đâu?
Từ đây ngất ngưởng ngồi nâng chén,
Lại sợ làm nhơ sử sách sao?

Thảo luận cho bài: "Cảm tác 感作 • Cảm tác"