Cảm tác trước thời cuộc

Tác giả:

Khởi ưng dạ dạ thính đề quyên
Bút kiếm giai minh vũ hịch truyền.
Thi khả phục long kỳ phục hổ
Chung năng hồi nhật khánh hồi xuyên.
Nhất chiêu giác ngạn thiên hoa tán
Vạn lý xuân phong bát nhã thuyền.
Nam quốc sơn hà Nam Quốc tự
Như hà ẩm thuỷ bất tư nguyên!

 
Saigon 23-1-1965

Bài thơ này còn được tuyển lại trong tập Bút nở hoa đàm.

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Cảm tác trước thời cuộc"