Cảm Tác

Tác giả:

Thơ suông, rượu nhạt, quán cơm nghèo,

Xuân xế mùa xuân, chiều xế chiều.
Chín hẹn đã sai mười: bạn quý.
Nghìn voi không được một: người yêu.
Bá Nha thưở trước còn Chung Tử.
Kim Trọng đời nay hết Thuý Kiều.
Võng tía, tàn vàng đi nượp nượp,
Giũ tà áo vải bụi bay theo.

1941

Thảo luận cho bài: "Cảm Tác"