Cảm Thu

Tác giả:

Gầy úa rừng sương đeo giọt sầu

Ðây lòng ta đó một trời thu

Gió vàng cợt sóng, sông chau mặt,

Mây trắng vờn cây, núi bạc đầu.

Dìu dặt tiếng ve còn vẳng đấy.

Vội vàng cánh nhạn rủ về đâu ?!

Hỡi người chinh phụ nương rèm liễu,

Sùi sụt chi thêm bận vó câu!

Thảo luận cho bài: "Cảm Thu"