Cảm xuân

Tác giả:

Em giặt áo bến dòng sông nọ
Mấy lần thơm lại nắng quê hương
trẻ mỏ nhà ai quấy khóc
Có ai xa đất mẹ cuối đời

ở đâu đã ngơi mầu đất ải
mảnh ruộng chua me vương vãi
rụng ơi sau rãnh sau rào.

Thấy bạn cũ, ông già run rẩy
Kiến bò ra trời ấm nôn nao.
1983

(do Kim Diệu Hương gửi)

Thảo luận cho bài: "Cảm xuân"