Cảm xúc khi lên thành Thăng Long ngắm cảnh

Tác giả:

Đệ nhất phồn hoa thử cựu kinh,
Nùng sơn, Nhị thuỷ tối cao thanh!
Thiên niên thành quách không kim cổ,
Thập lý nha phường lão tử sinh.
Hàn thực hầu gia yên sắc đạm,
Hương phong tửu điếm liễu hoa minh.
Bất kham phiếm đĩnh Tây hồ nguyệt,
Cố quốc tà dương dịch sổ thanh.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Cảm xúc khi lên thành Thăng Long ngắm cảnh"