Cảm xúc khi ra khỏi cửa tây kinh đô

Tác giả:

Minh triêu bái tiện điện,
Bạc vãn xuất đô môn.
Thần tâm phương cảnh cụ,
Thánh ý tại căng tồn.
Tính danh thông đại quốc,
Nhật dịch tẩu do hiên.
Vạn lý thử vi biệt,
Tuần nhật quá gia viên.

Dịch nghĩa

Sáng sớm bái biệt đức vua ở điện ngoài
Chiều tối ra khỏi cửa kinh đô
Lòng kẻ bầy tôi này mới thấy lo sợ
Ý của đức vua vẫn còn rành rọt đây
Họ tên đã được thông báo sang nước lớn
Xe sứ đã chuyển bánh ở trạm
Bước đường muôn dặm từ biệt nơi đây
Mươi hôm nữa sẽ qua quê nhà ta
Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 3), NXB Hà Nội, 2010

Thảo luận cho bài: "Cảm xúc khi ra khỏi cửa tây kinh đô"