Cận Chiến

Tác giả:

Vô khít rịt
con tuấn mã lên khung bộ chiến thời bình chú
úm ba la hai ta cùng ra
trận xáp lá cà thân bay túa trời
kiều nằm vắt vẻo hang mây
huyết hãn chòm sao khinh tuyến
lạc đường trăng đêm mài gươm
hồn ma bạc đầu lung khuất

Tiến binh ca rầm rập
ô máu xương rơi cuối đường mơ
người nhạc công khóc thương thầm núi
khúc xạ đổ sông
muối rám ba đời con nước lợ
trận cuồng da cháy xém đất
hăm hở
dạ tâm chung
ngùi ngùi đêm vỡ tuyến

Đêm quật khai xóc đầu con thơ
núp dạng gò mối đùn
trưng bày chợ chồm hổm đốc gươm cùn phế đế
a thị xuân một thời làm vợ vua
đàn bà quê nửa chợ liên trì xử nử
ngọc đen vùi trấu tro
ai khiến lửa thổi mù con mắt
và người trâu cày xốc nổi cuộc thánh dằng dai
sức bật ngoài rừng rú
đêm .
sàn sạt âm binh

tháng ba không ba

Thảo luận cho bài: "Cận Chiến"