Cặn lắng

Tác giả:

Cống rãnh thở nhồn nhột dưới nách đêm
Những đàn sên lết đi sau một ngày mỏi mệt

Cặn lắng
Cặn lắng

Tôi cố lách qua cặn lắng của đời mình
Dưới đáy cốc của hy vọng
2003

Nguồn: Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

Thảo luận cho bài: "Cặn lắng"