Cành đào tiểu đội Y

Tác giả:

Thiếu gạo, giao thừa ăn cháo
Đón xuân, nổ súng chào xuân
Dọc ngang một nhánh hoa rừng
Cắm vỏ đạn đồng cao pháo.

Thảo luận cho bài: "Cành đào tiểu đội Y"