Cảnh Lụt Tháng Chín năm Ất Dậu, 1945

Tác giả:

Mây cuộn đầu non gió thổi ào,
Sóng đầu gành cũng dợ lao xao.
Cọp sa xuống hố khôn vùng vẫy,
Sứa nhảy qua đăng khéo lộn nhào.
Rắn nước lội sau, trùn lội trước.
Ngỗng trời bay thấp, vịt bay cao.
Trai cò vật lộn đương hăm hở,
Tay lưới ông Ngư bỗng lọt vào.

Thảo luận cho bài: "Cảnh Lụt Tháng Chín năm Ất Dậu, 1945"