Cành mai ở chốt

Tác giả:

Tiếc thay cành mai cao hai thước
Chỉ có ba người ở chốt chơi thôi
Chặt nó về phải vượt qua bãi bom dày đặc
Và công khiêng hết một ngày trời.

Thảo luận cho bài: "Cành mai ở chốt"