Cảnh Trong Nhà

Tác giả:

Bên thần, bên phật, giữa thời ta,

Thần phật trong lòng há phải xa ?
Nhân nghĩa lọ cầu vua Đế Thích
Hiếu trung khôn chúc phật Di Đà
Lầu son phủ tía nhường cho trẻ,
Nước biếc non xanh bạn với già
Ai hỏi: nào nhà quan tiến sĩ ?
Bên thần, bên phật, giữa thời ta

Thảo luận cho bài: "Cảnh Trong Nhà"