Cảnh xuân

Tác giả:

Liễu rũ hoa hồng chim hót ca

Mây chiều in bóng trước hiên nhà
Khách vào, thế sự không cần hỏi
Chỉ tựa lan can ngắm cỏ hoa

nguyên văn:

Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì
Hoạ đường thiền ảnh mộ vân phi
Khách lai bất vấn nhân gian sự
Chỉ bạng lan can khán thuý vi

Thơ dịch của Nguyễn Lang

Thảo luận cho bài: "Cảnh xuân"