Cao Cơ

Tác giả:

Đi đầu vừa phất vừa hô to

Quyết chí dương cao một ngọn cờ
Khi xáp lá cà vội chẩu trước
Khi xong tàn cuộc tính đầu cơ
Một thời lạy lục kiếm bơ sữa
Giờ lại cúi đầu xin mít xơ
Quá khứ viết thành trang lịch sử
Người ta chán ngấy chuyện cao cờ

TTT

Thảo luận cho bài: "Cao Cơ"