Cào Lá Ngoài Sân Đêm

Tác giả:

Chiều mù cây nhánh trơ

Ta mù sương mất hút
Giữa muôn trùng lạnh tăm
Cuối năm rào lá đổ

Suốt ngày nghe tiếng quạ
kêu ngoài hiên xanh rêu
Đôi khi vờ ngủ muộn
Giấc mộng đầy quạnh hiu

Chiều ra sông bến lạ
Bên kia phố lên đèn
Mới biết mùa đông gọi
Một mặt trời không tên

Như người xưa nhớ bạn
Cánh nhạn nhờ đưa tin
Tôi một mình đứng lặng
Cào lá ngoài sân đêm

Đinh Cường
Annadale, VA.


Số Lần Chấm: 
2

(để chấm điễm, xin bấm vào s

 

Thảo luận cho bài: "Cào Lá Ngoài Sân Đêm"