Cấp cứu

Tác giả:

Trạm cấp cứu lòng nặng thinh chẳng mở
Máu ai truyền tình nhóm nợ giải duyên

Thảo luận cho bài: "Cấp cứu"