Bài Viết

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

25 – Sự Chuyển Đổi của Thời Cuộc  Chương 25 Sự Chuyển Đổi của Thời Cuộc Những cuộc bầu cử ở Việt Nam tuy sôi nổi là thế mà vẫn chỉ là một phần của toàn thể khung cảnh Việt Nam. Mặc dù Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chính trị tương đối […]

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

27 – Cuộc Đàm Phán Bắt Đầu  Chương 27 Cuộc Đàm Phán Bắt Đầu Sau khi chia tay ông Rusk, tôi trở về để thông báo cho Sài Gòn biết rằng lập trường của Hoa Kỳ về cuộc chiến Việt Nam đã bắt đầu lung lay. Vừa về Sài Gòn được một ngày tôi đã […]

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

28 – Vụ Anna Chennault  Chương 28 Vụ Anna Chennault Sau khi Thượng Nghị Sĩ Robert Kennedy bị ám sát thì cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ chuyển thành một cuộc tranh cử giữa hai ông Hubert Humphrey và Ric-hard Nixon. Tôi đã biết ông Humphrey từ nhiều năm trước. Chúng tôi quen […]

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

29 – Tổng Thống Mới, Chính Sách Mới  Chương 29 Tổng Thống Mới, Chính Sách Mới Tôi trở về Sài Gòn ngày 13 tháng 11-1968. Vừa về đến nơi tôi đã tìm cách gặp ngay ông Thiệu và ông Kỳ. Tôi thuật lại câu chuyện khó chịu của tôi khi gặp ông Bundy và những […]

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

30 – Trì Hoãn  Chương 30 Trì Hoãn Vào ngày 14 tháng 5-1969, đúng một tuần lễ sau khi Tổng Thống Nixon nói chuyện với dân chúng Hoa Kỳ trên đài truyền hình thì tôi nhận được chỉ thị của ông Thiệu nhắc tôi liên lạc với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để chuẩn bị […]

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

31 – Mất Tiên Cơ  Chương 31 Mất Tiên Cơ Vào đầu tháng 10 năm 1969 thì những cuộc biểu tình của giới phản chiến ở Hoa Kỳ bùng ra ở khắp mọi nơi. Các ủy ban tổ chức phản chiến ở Hoa Kỳ gọi giai đoạn này là giai đoạn Moratorium. Vào giữa khi […]

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

20 – Bước Thứ Hai  Chương 20 Bước Thứ Hai Vào lúc hội nghị Honolulu kết thúc, chúng tôi còn hân hoan hơn vì được biết Tổng Thống Johnson sẽ cử Phó Tổng Thống Hubert Humphrey sang Việt Nam cùng lúc phái đoàn Việt Nam trở về. Tuy Phó Tổng Thống Humphrey không đến dự […]

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

19 – Con Đường Dẫn Đến Hiến Pháp  Chương 19 Con Đường Dẫn Đến Hiến Pháp Ngày 28 tháng 7, tổng thống Johnson mở cuộc họp báo. Đúng hai ngày sau thì Bộ Tổng Tham Mưu yêu cầu đổ quân với số quân 193,300. Con số yêu cầu vượt quá con số tổng thống đã […]

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

18 – Bác Sĩ Quát và Các Tướng Lãnh  Chương 18 Bác Sĩ Quát và Các Tướng Lãnh Vào mùa xuân 1965 tuy những biến chuyển chính trị đã chuyển chiến cuộc Việt Nam nguyên là một cuộc nội chiến, thành một mâu thuẫn có tính cách quốc tế, đây vẫn không phải là biến […]

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

17- Sự Can Thiệp của Hoa Kỳ Chương 17 Sự Can Thiệp của Hoa Kỳ Bác sĩ Quát là một chính khách có kinh nghiệm chánh trị kỳ cựu, có chí quyết tâm, có những xét đoán sâu sắc và những suy nghĩ mẫu mực, đứng đắn. Ông đã là từng là Đổng Lý Văn […]

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

16 – Chánh Quyền Tướng Khánh  Chương 16 Chánh Quyền Tướng Khánh Vào mùa xuân năm 1964, tướng Khánh vẫn chưa hề hoàn thành được điều gì đáng kể. Ông chỉ hô hào những câu vô nghĩa về mục đích của mình và thay đổi vòng vòng các bộ trưởng, chẳng theo một phương sách […]

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

15 – Tình Hình Sau Đảo Chánh  Chương 15 Tình Hình Sau Đảo Chánh Vào thời gian đảo chánh thì tôi đã đứng ngoài chính trường được 9 năm. Tôi đã mục kích ông Ngô Đình Diệm cùng gia đình giết chết dần những hoài bão của các phần tử quốc gia về việc mang […]

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

14 – Đảo Chánh  Chương 14 Đảo Chánh Những cuộc chống đối của Phật Giáo khắp nơi tại Việt Nam vào tháng 6 năm 1963 một phần là do chánh sách có vẻ thiên lệch của ông Diệm đối với công giáo. Gia đình ông Diệm là một gia đình công giáo, và trong thời […]

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

13 – Ông Diệm và Các Thành Phần Đối Lập  Chương 13 Ông Diệm và Các Thành Phần Đối Lập Khi chánh quyền ông Diệm thực sự củng cố chánh quyền thì những phần tử quốc gia như chúng tôi ở bên ngoài thường vẫn thảo luận với nhau. Tất cả đều cố tìm cách […]

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

12 – Sự Lựa Chọn của Cựu Hoàng  Chương 12 Sự Lựa Chọn của Cựu Hoàng Vào đầu năm 1954, mặc dầu cuộc chiến Điện Biên Phủ đang trên đà bất lợi cho Pháp, vẫn chưa ai suy nghĩ gì đến vấn đề tan rã quân sự của Pháp (thật sự thì chưa hề có […]

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

Trong Gọng Kềm Lịch Sử

21 – Đại Sứ tại Hoa Thịnh Đốn  Chương 21 Đại Sứ tại Hoa Thịnh Đốn Tôi từ Manila trở về lử người vì mệt. Cơn cúm khốc liệt bắt đầu từ lúc ở Manila đã khiến tôi phải nằm liệt giường gần một tuần lễ. Thời gian tĩnh dưỡng đã cho tôi cơ hội […]