Câu đối điếu cụ nghè Tập Xuyên Ngô Đức Kế

Tác giả:

Chân mây góc biển gần ba chục xuân thu, duyên gặp gỡ chẳng bao lăm, tình già trẻ, nghĩa anh em, hợp hợp ly ly, trách nỗi trời xanh trêu trớ quái;

Gió Á mưa Âu giữa hai mươi thế kỷ, chuyện buồn cười còn lắm nhỉ, cảnh tự do, miền cực lạc, phi phi thị thị, thấy tuồng mặt trắng nhố nha ma.
Nguồn: Báo Tiếng dân, ngày 12-12-1929

Thảo luận cho bài: "Câu đối điếu cụ nghè Tập Xuyên Ngô Đức Kế"