Cầu Dự Nhượng

Tác giả:

Dự Nhượng nặc thân thích Tương Tử
Thử địa nhân danh Dự Nhượng kiều
Dự Nhượng kí sát Triệu diệc diệt
Kiều biên thu thảo không tiêu tiêu
Quân thần chính luận kham thiên cổ
Thiên địa toàn kinh tận nhất triêu
Lẫm liệt hàn phong đông nhật bạc
Gian hùng quá thử thượng hồn tiêu

 

Dịch nghĩa

Dự Nhượng dấu mình đâm Tương Tử
Chỗ này do đó tên là cầu Dự Nhượng
Dự Nhượng giết rồi, nước Triệu cũng diệt vong
Bên cầu cỏ thu xơ xác
Lời bàn đúng đắn về nghĩa vua tôi đáng làm gương muôn thuở
Làm trọn đạo trời đất trong một sớm
Gió lạnh căm căm, trời đông nhạt
Kẻ gian hùng tới đây còn mất hồn vía

 
Dự Nhượng: Xem chú thích trong bài Dự Nhượng kiều chủy thủ hành.

Thảo luận cho bài: "Cầu Dự Nhượng"